Xuất bản thông tin

null SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: Kết quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: Kết quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Kế hoạch số 424/KH-SNN ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Sở NN&PTNT) về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021.

Theo đó, Sở NN&PTNT đã tiến hành rà soát tổng số 34/113 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị, chiếm tỷ lệ 30%. Trong đó, số TTHC kiến nghị đơn giản hóa là 16/113 TTHC, chiếm tỷ lệ 14,15%, vượt chỉ tiêu của Ủy ban nhân dân Tỉnh giao (chỉ tiêu giao cho ngành rà soát kiến nghị cắt giảm là 10%).

Các TTHC tiến hành rà soát, kiến nghị đơn giản hóa ở các nội dung giảm bớt các thành phần hồ sơ gồm: (1) Thủ tục cấp giấy phép cho các hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ; (2) Thủ tục cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: xây dựng công trình mới; lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; xây dựng công trình ngầm; (3) Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống); (4) Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (trừ giống thủy sản bố mẹ); (5) Thủ tục xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc phụ lục công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên; (6)Thủ tục xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồng; (7) Thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực; (8) Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản; (9) Thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản trên biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam (trong phạm vi 06 hải lý); (10) Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá; (11) Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá; (12) Thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ (hoặc phiếu kiểm soát thu hoạch) cho lô nguyên liệu nhuyển thể 02 mảnh vỏ; (13) Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điểu kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; (14) Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; (15) Thủ tục phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý; (16) Thủ tục phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ đối với khu rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý.

 Tổng chi phí tiết kiệm dự kiến sau khi đơn giản hóa TTHC là 1.081.847.083 đồng./.

            Tuyết Loan, Sở NN&PTNT