Xuất bản thông tin

null ĐỒNG THÁP: Chỉ đạo chấn chỉnh thực hiện công tác cải cách hành chính qua kết quả kiểm tra quý III năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

ĐỒNG THÁP: Chỉ đạo chấn chỉnh thực hiện công tác cải cách hành chính qua kết quả kiểm tra quý III năm 2020

Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Công văn số 35/UBND-KSTTHC về việc chấn chỉnh thực hiện công tác cải cách hành chính qua kết quả kiểm tra quý III năm 2020.

(Quang cảnh kiểm tra công tác cải cách hành chính quý III năm 2020 tại Sở Xây dựng)

          Qua xem xét kết quả kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) quý III năm 2020 tại Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) Tỉnh, các Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo.

Chủ tịch UBND Tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh: Tập trung giải quyết những hạn chế trong công tác rà soát thủ tục hành chính (TTHC) của cơ quan; thực hiện kiện toàn quy trình giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; cập nhật niêm yết kịp thời và đầy đủ TTHC trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan theo quy định. Thường xuyên theo dõi, rà soát các hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử để xem xét chấn chỉnh các công chức, viên chức thực hiện chưa bảo đảm việc luân chuyển hồ sơ trên phần mềm; đồng thời, thông tin kịp thời về Sở Thông tin và Truyền thông để khắc phục đối với các hồ sơ trễ hẹn do lỗi trên phần mềm một cửa điện tử; đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích đối với các cá nhân, tổ chức khi có nhu cầu thực hiện giải quyết TTHC; tiếp tục chỉ đạo nghiêm việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với tất cả cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp khi có nhu cầu giải quyết TTHC,…

Mời xem chi tiết Công văn số 35/UBND-KSTTHC tại đây./.

Thanh Tuấn, Sở Nội vụ