Xuất bản thông tin

null SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ: Triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính trong năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ: Triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính trong năm 2021

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện bảo đảm hoàn thành tốt những nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm 2021, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao, góp phần tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch, giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong việc tuân thủ thủ tục hành chính. Từ đầu năm đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính trong năm 2021.

Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư tại
Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công Tỉnh

Cụ thể, Sở đã ban hành các Kế hoạch về: Cải cách hành chính năm 2021; kiểm tra cải cách hành chính; kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021.

 

Công chức hướng dẫn, hỗ trợ công dân tạo tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Theo đó, Sở sẽ tập trung khắc phục những hạn chế, những nhiệm vụ, nội dung chưa hoàn thành hoặc hoàn thành nhưng chất lượng, hiệu quả còn thấp trong năm 2020 và tiến hành đồng bộ các giải pháp, khuyến khích các giải pháp mang tính đột phá, đổi mới trong năm 2021. Thực hiện nguyên tắc một việc chỉ giao cho một đơn vị, cá nhân chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm; đồng thời, Sở sẽ tiếp tục tuyên truyền đến cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp biết, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, dịch vụ bưu chính công ích, nhất là hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn người dân trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3, 4 tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công Tỉnh.

Đặc biệt, trong năm 2021 Sở sẽ tập trung rà soát, đánh giá đối với thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021./.

Mời xem chi tiết các văn bản trên Trang Thông tin điện tử Sở, mục văn bản chỉ đạo điều hành (địa chỉ: https://skhdt.dongthap.gov.vn).

                                                               Thanh Thoảng, Sở Kế hoạch và Đầu tư