Xuất bản thông tin

null TỈNH ĐỒNG THÁP: Tổ chức kiểm tra cải cách hành chính (trực tuyến) đối với Ủy ban nhân dân các huyện: Tam Nông, Thanh Bình và Cao Lãnh

Chi tiết bài viết Tin tức

TỈNH ĐỒNG THÁP: Tổ chức kiểm tra cải cách hành chính (trực tuyến) đối với Ủy ban nhân dân các huyện: Tam Nông, Thanh Bình và Cao Lãnh

Thực hiện Kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân (UBND) Tỉnh về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021; Quyết định số 100/QĐ-UBND-TL ngày 30/6/2021 của Chủ tịch UBND Tỉnh thành lập Đoàn Kiểm tra CCHC năm 2021 (Đoàn Kiểm tra) và Công văn số 53/UBND-KSTTHC ngày 05 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch UBND Tỉnh về việc chấp thuận thay đổi hình thức kiểm tra CCHC năm 2021. Đoàn Kiểm tra đã ban hành Thông báo số 2453/TB-ĐKT ngày 23 tháng 10 năm 2021 thời gian kiểm tra cải cách hành chính năm 2021 tại Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh.

            Theo đó, ngày 26 tháng 10 năm 2021, Đoàn Kiểm tra tiến hành kiểm tra trực tuyến đối với UBND các huyện: Tam Nông, Thanh Bình và Cao Lãnh tại Hội trường Sở Nội vụ, hội nghị do ông Phan Văn Hợp, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì.

(Quang cảnh: Đoàn kiểm tra trao đổi với địa phương được kiểm tra)

            Đoàn kiểm tra đã kiểm tra 06 nội dung về Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công và Xây dựng phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

            Qua kiểm tra cho thấy, các địa phương thực hiện cơ bản bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành CCHC cũng như các nội dung, nhiệm vụ từng lĩnh vực của CCHC; ban hành đầy đủ các văn bản triển khai thực hiện CCHC; đặc biệt huyện Tam Nông có triển khai thực hiện mô hình "5 trong 1 tận nhà" bao gồm: Gửi thư chia buồn, cấp giấy chứng tử cho người chết, xoá hộ khẩu thường trú, thay đổi chủ hộ và hỗ trợ chế độ mai táng phí,…  Tuy nhiên, bên cạnh các mặt đạt được thì việc triển khai thực hiện các nội dung CCHC vẫn còn một số hạn chế như: Vẫn còn tình trạng hồ sơ bị trễ hạn trên phần mềm một cửa điện tử; tỷ lệ tinh giản biên chế hành chính, sự nghiệp chưa bảo đảm theo lộ trình quy định; công  tác chỉnh lý tài liệu còn chậm trễ (huyện Tam Nông); chưa có sáng kiến, mô hình hay trong công tác CCHC (huyện Thanh Bình, huyện Cao Lãnh);….

            Kết luận kiểm tra, ông Phan Văn Hợp, Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị các địa phương kiểm tra, rà soát và khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện CCHC của địa phương, xem công tác CCCH là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; tiếp tục nâng cao tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, bưu chính công ích; sớm ban hành Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021 - 2030, Kế hoạch thực hiện các mô hình CCHC giai đoạn 2021 - 2026; quan tâm cập nhật văn bản mới để niêm yết đầy đủ thay thế cho văn bản cũ đã được sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm cho quá trình thực hiện công tác CCHC thông suốt, công khai, minh bạch.

Kim Kha, Phòng Cải cách hành chính và Xây dựng chính quyền