Xuất bản thông tin

null SỞ NỘI VỤ: Tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức - cán bộ

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ NỘI VỤ: Tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức - cán bộ

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 và triển khai, hướng dẫn các quy định pháp luật mới về công tác tổ chức - cán bộ. Vừa qua, tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp, Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác tổ chức - cán bộ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.

(Quang cảnh Sở Nội vụ sinh hoạt nội quy học tập đối với học viên)

Đối tượng tham gia tập huấn là lãnh đạo và công chức, viên chức phụ trách công tác tổ chức - cán bộ tại các ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; các sở, cơ quan ngang sở, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh; Huyện ủy, Thành ủy và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

(Quang cảnh lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức - cán bộ)

Tại lớp tập huấn báo cáo viên đã triển khai, hướng dẫn một số điểm mới, điểm nổi bật của Quy định số 77-QĐ/TU ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Tỉnh ủy quy định phân cấp cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ  quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với viên chức; Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử lý, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP

Lớp tập huấn diễn ra 02 ngày với mục đích triển khai đầy đủ, kịp thời các quy định mới, giải đáp những vướng mắc, khó khăn của đơn vị trong quá trình thực hiện, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả tham mưu của đội ngũ công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương về công tác tổ chức - cán bộ trong thời gian tới./.

Mỹ Thơ, Sở Nội vụ