Xuất bản thông tin

null TỈNH ĐỒNG THÁP: Công bố thủ tục hành chính bãi bỏ, mới ban hành và sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, quản lý lao động ngoài nước

Chi tiết bài viết Tin tức

TỈNH ĐỒNG THÁP: Công bố thủ tục hành chính bãi bỏ, mới ban hành và sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, quản lý lao động ngoài nước

Ngày 01 tháng 3 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 176/QĐ-UBND-HC về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

 

 

(Ảnh minh họa)

Theo đó, bãi bỏ 03 thủ tục hành chính (TTHC) và công bố mới 03 TTHC theo quy định tại Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định Điều lệ trường cao đẳng, cụ thể: Bãi bỏ 03 TTHC: Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thủ tục miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thủ tục cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 03 TTHC mới ban hành: Thành lập hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Ngoài ra, tại Quyết định số 175/QĐ-UBND-HC ngày 01 tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch UBND Tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp, đã sửa đổi, bổ sung 02 TTHC theo quy định tại Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, cụ thể các TTHC: Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày; đăng ký hợp đồng lao động trực tiếp giao kết.

Tải các Quyết định tại đây./.

Phương Khanh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội