Xuất bản thông tin

null TỈNH ĐỒNG THÁP: Công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ

Chi tiết bài viết Tin tức

TỈNH ĐỒNG THÁP: Công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ

Ngày 13 tháng 8 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đã ký ban hành Quyết định số 1167/QĐ-UBND-HC về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

 

(Ảnh minh họa)

Theo đó, Quyết định công bố với tổng số 125 thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ thực hiện cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, cụ thể:

- Cấp tỉnh có 75 thủ tục hành chính thuộc 09 lĩnh vực: Công chức, viên chức (01 thủ tục); Tổ chức, bộ máy (06 thủ tục); Xây dựng chính quyền địa phương (01 thủ tục); Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động trong tỉnh (09 thủ tục); Quản lý nhà nước về hội (08 thủ tục); Thi đua, khen thưởng (09 thủ tục); Tôn giáo (35 thủ tục); Quản lý nhà nước về thanh niên (03 thủ tục); Văn thư, lưu trữ (03 thủ tục).

Cấp huyện có 35 thủ tục hành chính thuộc 05 lĩnh vực: Công chức, viên chức (04 thủ tục); Tổ chức, bộ máy (06 thủ tục); Quản lý nhà nước về hội (09 thủ tục); Thi đua, khen thưởng (08 thủ tục); Tôn giáo (08 thủ tục)

Cấp xã có 15 thủ tục hành chính thuộc 02 lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng (05 thủ tục); Tôn giáo (10 thủ tục).

Quyết định số 1167/QĐ-UBND-HC có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 1655/QĐ-UBND-HC ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Để biết rõ thêm về danh mục thủ tục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính vui lòng xem chi tiết tại đây./.

Thái Quốc, Phòng TH và QLVTLT - Sở Nội vụ