Xuất bản thông tin

null SỞ CÔNG THƯƠNG: Thông báo việc giảm thu phí, lệ phí các TTHC

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ CÔNG THƯƠNG: Thông báo việc giảm thu phí, lệ phí các TTHC

Nhằm tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch Covid-19, ngày 29 tháng 12 năm 2020 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 112/2020/TT-BTC Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, có 29 loại phí, lệ phí được giảm theo quy định, có 04 loại phí thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương được giảm kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021 cụ thể, như sau:

1. Đối với phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở, mức phí thu bằng 50% mức thu phí quy định tại Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.

2. Đối với phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng, mức phí thu bằng 50% mức thu phí quy định tại Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.

3. Đối với phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá, mức thu phí bằng 50% mức thu phí, lệ phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 168/2016/TT- BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá.

4. Đối với phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, mức phí thu bằng 90% mức thu phí quy định tại Biểu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 75/2020/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí thực hiện mức thu 100% theo quy định tại các Thông tư gốc nêu trên.

Mời xem Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2020 tại đây./.

        Kim Sương, Văn phòng Sở Công Thương