Xuất bản thông tin

null SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH: Tập trung chỉ đạo, điều hành các hoạt động về cải cách hành chính

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH: Tập trung chỉ đạo, điều hành các hoạt động về cải cách hành chính

Trong tháng 01 năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành các hoạt động về cải cách hành chính.

Cụ thể đã ban hành các Kế hoạch về: Cải cách hành chính; Ứng dụng công nghệ thông tin; Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; Kiểm tra nội vụ và cải cách hành chính; Kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; Áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2015.

 

  (Quang cảnh triển khai cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Điểm nổi bật trong năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; nâng cao chỉ số hài lòng của người dân; tăng cường hơn nữa công tác truyền thông của ngành, xây dựng bộ nhận diện của ngành văn hóa, thể thao, du lịch; thúc đẩy ứng dụng  công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính, nhằm đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính, giảm bớt chi phí, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa thuộc Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ HCC Tỉnh.

Mời xem chi tiết các văn bản chỉ đạo điều hành về cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên Trang Thông tin điện tử Sở, mục văn bản chỉ đạo điều hành (địa chỉ: https://svhttdl.dongthap.gov.vn)./.

Anh Châu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch