Xuất bản thông tin

null Huyện Thanh Bình: Lắp đặt pano tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện Thanh Bình: Lắp đặt pano tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp

Thực hiện Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của UBND huyện Thanh Bình về việc cải cách hành chính (CCHC) huyện Thanh Bình năm 2020; Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2020 về việc tuyên truyền phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội và phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2020.

 

 

(Hình ảnh Pano tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp)

          Nhằm tuyên truyền, phổ biến cách làm mới, mô hình hay mang lại hiệu quả trong cải cách hành chính, những gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội và phong trào thi đua cải cách hành chính trong năm 2020. Vừa qua, UBND Huyện xây dựng và triển khai lắp đặt 26 bảng pano tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 đặt tại trụ sở UBND các xã, thị trấn, Bộ phận Một cửa cấp huyện và một số địa điểm trong cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện, với tổng kinh phí là 143.260.000 đồng (từ nguồn kinh phí Cải cách hành chính Huyện).

Nội dung các bảng pano tập trung tuyên truyền hướng dẫn tổ chức, cá nhân tham gia dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 về tiếp nhận, xử lý, trả lời các yêu cầu, thắc mắc hoặc phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Thông qua công tác tuyên truyền, khẳng định sự đúng đắn về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành, địa phương về công tác cải cách hành chính, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia thực hiện hiệu quả trong phong trào thi đua cải cách hành chính của huyện trong năm 2020 và những năm tiếp theo./.       

Trung Quân, phòng Nội vụ huyện Thanh Bình