Xuất bản thông tin

null HUYỆN THÁP MƯỜI: Phấn đấu có 95% tổ chức, cá nhân hài lòng đối với chất lượng dịch vụ công

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN THÁP MƯỜI: Phấn đấu có 95% tổ chức, cá nhân hài lòng đối với chất lượng dịch vụ công

      Huyện Tháp Mười đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2023 - 2025 có 95% tổ chức, cá nhân hài lòng với chất lượng dịch vụ công. Đó là mục tiêu chính của Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của huyện (sau đây gọi tắt là Đề án).

Để đạt mục tiêu đề ra, huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án. Theo đó, trong giai đoạn 2021 - 2022, hoàn thành 50% việc số hóa hồ sơ giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính với quá trình tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa cấp huyện và 30% ở bộ phận Một cửa cấp xã, tạo cơ sở hình thành dữ liệu sống, đầy đủ, chính xác; đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp thông qua Hệ thống giám sát, đánh giá tự động; tối thiểu 30% tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính  không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu khi đã có thực hiện hồ sơ trước đó.

Đến năm 2023 - 2025, tỷ lệ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tối thiểu đạt 50%; tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã và rà soát, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết.

Xem Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tại đây./.

Thúy Ly, Trung tâm VH-TT-TT  huyện