Xuất bản thông tin

null SỞ TÀI CHÍNH:  Ban hành kế hoạch cải thiện nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ TÀI CHÍNH:  Ban hành kế hoạch cải thiện nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) năm 2021

Vừa qua, Sở Tài chính ban hành Kế hoạch số 1659/KH-STC ngày 05 tháng 7 năm 2021 về việc cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) của đơn vị.

 

Description: PAPI | CHỈ SỐ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP TỈNH Ở VIỆT NAM

(Ảnh minh họa)

Theo đó, Kế hoạch đưa ra các giải pháp thực hiện chủ yếu tập trung vào 05 nhiệm vụ chính cụ thể:

 (1)Về cơ hội tham gia: Thực hiện tốt công tác dân chủ ở cơ sở, đề nghị lãnh đạo các phòng, Trung tâm tạo điều kiện cho công chức, viên chức tham gia vào việc đóng góp ý kiến về chủ trương, chính sách hoặc các vấn đề  quan trọng ở cơ quan nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức; (2) Về tham gia đóng góp tự nguyện cho các công trình công cộng: Thực hiện đúng quy định về huy động đóng góp tự nguyện tại cơ quan, đồng thời kiểm tra việc quản lý, sử dụng các khoản đóng góp trên địa bàn (nếu có); (3) Về công khai thu chi ngân sách: Thực hiện công khai ngân sách theo quy định và kiểm tra đôn đốc công tác công khai thu chi ngân sách cấp huyện, cấp xã theo quy định (thực hiện đúng Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 13 tháng 2 năm 2017 của Bộ Tài chính về quản lý ngân sách cấp xã, phường, thị trấn); (4) Về công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và khung giá bồi thường thu hồi đất: Thực hiện công khai bảng giá đất hàng năm sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành trên Trang Thông tin điện tử của Sở; (5) Về kiểm soát tham nhũng: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm công chức, viên chức có hành vi, vi phạm trong thực thi công vụ.

Bên cạnh đó, Kế hoạch phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công tại Sở trong năm 2021, qua đó giúp Sở nâng cao chất lượng điều hành hoạt động cơ quan một cách minh bạch, trách nhiệm, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao./.

 Kim Dung, Sở Tài chính