Xuất bản thông tin

null Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết tâm cải thiện chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết tâm cải thiện chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) cấp tỉnh năm 2020. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện trong toàn Sở và các đơn vị trực thuộc.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, chỉ đạo sâu các nội dung sau:

1. Nghiên cứu đề xuất xây dựng những mô hình, giải pháp, những việc làm cụ thể để cải tiến, đổi mới hiệu quả trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ CCHC.

2. Theo dõi, kiểm tra, đưa tất cả các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở vào tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa của Sở tại Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công Tỉnh (không giải quyết các TTHC tại các Chi cục trực thuộc Sở). Cập nhật kịp thời, niêm yết công khai đầy đủ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên Trang Thông tin điện tử của Sở và tại Bộ phận Một cửa.

Thường xuyên theo dõi kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những trường hợp hồ sơ trễ hạn; nghiêm túc thực hiện xin lỗi khi để xảy ra sai sót quá hạn trong giải quyết TTHC.

Thực hiện các biện pháp tuyên truyền cho tổ chức, cá nhân, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức biết về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Bảo đảm tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trong năm từ 60% trở lên và được xử lý mức độ 3, mức độ 4 từ 30% trở lên.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức cho tổ chức, cá nhân về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua bưu chính công ích, bảo đảm tỷ lệ TTHC có phát sinh hồ sơ qua bưu chính công ích đạt từ 50% trở lên.

3. Đối với việc tham mưu dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân Tỉnh, Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành cần thực hiện đúng quy trình và đảm bảo về mặt nội dung.

4. Thực hiện đúng quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo cấp phòng. Rà soát, kiểm tra việc thực hiện tinh giản biên chế đảm bảo chỉ tiêu được giao.

5. Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước hằng năm (đảm bảo vượt từ 90% trở lên). Ban hành đầy đủ các văn bản thuộc thẩm quyền quản lý về quản lý, sử dụng tài sản theo quy định. Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập (số đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên).

Kết quả thực hiện các nội dung trên các đơn vị cập nhật cùng với báo cáo CCHC hàng quý, năm của đơn vị gửi về Văn phòng Sở tổng hợp báo cáo Lãnh đạo sở kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục./.

                                      Tuyết Loan, Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT