Xuất bản thông tin

null THÀNH PHỐ CAO LÃNH: Chấn chỉnh hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

THÀNH PHỐ CAO LÃNH: Chấn chỉnh hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2021

Sáng ngày 10 tháng 11 năm 2021, ông Võ Phan Thành Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Cao Lãnh chủ trì cuộc họp với các phòng chuyên môn và UBND xã, phường chấn chỉnh những hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2021.

Qua rà soát việc thực hiện chỉ số cải cách hành chính năm 2021, vẫn còn tình trạng nhiều hồ sơ giải quyết trễ hạn trên phần mềm một cửa điện tử (cấp thành phố là 1.416 hồ sơ, cấp xã là 3.253 hồ sơ); chưa thực hiện kiến nghị đơn giản hóa đối với các lĩnh vực trọng tâm như tư pháp, tài chính, thông tin và truyền thông; tỷ lệ rà soát và kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã chưa đạt chỉ tiêu theo quy định,….

 

(Quang cảnh: Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu tại Hội nghị)

Ông Võ Phan Thành Minh - Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các phòng chuyên môn và UBND xã, phường bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu cải cách hành chính; thường xuyên theo dõi, rà soát các hồ sơ trên các phần mềm quản lý để chấn chỉnh công chức thực hiện chưa bảo đảm việc kết thúc hồ sơ trên phần mềm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các cá nhân, tổ chức khi có nhu cầu thực hiện giải quyết TTHC. Đồng thời, trong tháng 12/2021, các xã, phường tổ chức nhân rộng các mô hình: Ngày Chủ Nhật thân thiện (UBND Phường 2), mô hình Ngày thứ Tư trực tuyến và Ngày không hẹn giải quyết thủ tục hành chính (UBND Phường 11) và mô hình đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính (UBND phường Hòa Thuận). Bên cạnh đó, sắp tới UBND Thành phố sẽ ban hành kế hoạch tổ chức sát hạch cán bộ, công chức để có giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Chủ tịch UBND Thành phố giao Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND thành phố phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu UBND Thành phố sớm thành lập Tổ Tư vấn cải cách hành chính, định kỳ phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát thủ tục hành chính, chấn chỉnh công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hệ thống mình./.

Mi Lê - Trung tâm VH - TT và TT thành phố Cao Lãnh