Xuất bản thông tin

null SỞ NỘI VỤ: Tăng hai hạng Chỉ số cải cách hành chính so với năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ NỘI VỤ: Tăng hai hạng Chỉ số cải cách hành chính so với năm 2020

Theo Quyết định số 231/QĐ-UBND-HC ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệt và công bố Chỉ số đánh giá cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Sở Nội vụ được xếp hạng Nhì về Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) trong các sở, ban, ngành Tỉnh.

 

(Quang cảnh: Sở Nội vụ nhận Bằng khen tập thể có thành tích xuất sắc

trong thực hiện cải cách hành chính năm 2021)

Kết quả đánh giá chỉ số CCHC của Sở Nội vụ trong năm 2021 đạt 90,48 điểm, đứng nhóm thứ nhất đạt từ 90% trở lên trong 17 sở, ngành của Tỉnh, tăng 02 hạng so với năm 2020. Có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của tập thể lãnh đạo và sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan, đơn vị thuộc Sở, công chức, viên chức, người lao động trong việc tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch CCHC năm 2021. Kết quả nổi bật như: Kịp thời tuyên truyền những quy định mới của Trung ương và của Tỉnh về CCHC; thường xuyên  quán triệt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 và cả giai đoạn 2021 - 2030; lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính luôn được lãnh đạo Sở chỉ đạo sát sao, kết quả 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được xử lý, giải quyết trước và đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn; tổ chức bộ máy và kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, hoàn thành 100% các nội dung đào tạo, bồi dưỡng công chức theo Kế hoạch; công tác cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính tiếp tục được quan tâm thực hiện, 100% văn bản chỉ đạo, điều hành xử lý và ký số trên Hệ thống quản lý văn bản (trừ văn bản mật) được chuyển trên môi trường mạng đến các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; việc đăng tải, cung cấp các thông tin và hoạt động của cơ quan trên Trang Thông tin điện tử của Sở được kịp thời và đầy đủ, góp phần tạo điền kiện thuận lợi trong việc tiếp cận thông tin của công dân, tổ chức; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, không để tình trạng công chức đi trễ về sớm trong giờ làm việc,…

Về thực hiện các mô hình, cách làm hay trong cải cách hành chính: Đã triển khai thực hiện mô hình Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức "Ngày không hẹn" thực hiện trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, Tết và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật) đối với thủ tục "Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một Tỉnh" thuộc lĩnh vực Tôn giáo.

Thời gian tới, Lãnh đạo Sở Nội vụ sẽ chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm tiếp tục duy trì trong nhóm đầu về Chỉ số cải cách hành chính trong các sở, ban, ngành Tỉnh./.

Bích Trâm, Phòng CCHC và XDCQ, Sở Nội vụ