Xuất bản thông tin

null Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Chi tiết bài viết Tin tức

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Một trong những mục tiêu tỉnh Đồng Tháp đề ra đến năm 2025 là tiếp tục thực hiện, đảm bảo 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) được ký số và cập nhật trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Tỉnh; tăng tỷ lệ số hóa, đảm bảo ký số và lưu trữ dữ liệu điện tử đối với giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực (đến trước năm 2025) mỗi năm tăng 20% đối với mỗi cấp hành chính cho đến khi đạt tỷ lệ 100% (Quyết định số 191/QĐ-UBND-HC ngày 03/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025).

Để góp phần đạt được mục tiêu mà Tỉnh đã đề ra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2021 - 2025.

Ảnh minh họa: Số hóa kết quả giải quyết TTHC (nguồn Internet)

Theo đó, Sở tập trung vào thực hiện các công việc sau:

Một là, thực hiện rà soát, phân loại, kiểm đếm số lượng kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực (bản giấy, cơ sở dữ liệu chuyên ngành,…) do các cơ quan, đơn vị, địa phương có thẩm quyền giải quyết.

Hai là, xây dựng Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan.

Ba là, triển khai thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực theo mục tiêu, tiến độ của kế hoạch đã ban hành.

Bốn là, tuyên truyền về tạo lập, sử dụng kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực được số hóa có giá trị pháp lý tương đương bản giấy (trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác) để tổ chức, cá nhân biết và thực hiện trên môi trường điện tử.

Để hoàn thành tốt các nội dung công việc nêu trên yêu cầu việc số hóa kết quả giải quyết TTHC phải đảm bảo nguyên tắc kế thừa, thống nhất đầu mối thực hiện, tạo lập cơ sở dữ liệu dùng chung; tích hợp, kết nối chia sẻ, chuẩn hóa dữ liệu số; công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến gắn kết với việc tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ cách thức thực hiện khai thác dữ liệu điện tử theo quy định của pháp luật;…

Trên cơ sở xác định cụ thể các nội dung, nhiệm vụ, sản phẩm công việc, thời gian hoàn thành, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở phát huy tính chủ động, tích cực và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong tổ chức triển khai thực hiện các quy định về công tác số hóa kết quả giải quyết TTHC tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử./.

Huyền Trân – Sở Tài nguyên và Môi trường