Xuất bản thông tin

null SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ: 87,5% hồ sơ thủ tục hành chính  trong lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp được xử lý trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ: 87,5% hồ sơ thủ tục hành chính  trong lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp được xử lý trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.

Nhằm hỗ trợ và khuyến khích công dân thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3 và mức độ 4 đối với lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp khi Luật Doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, đồng thời góp phần nâng cao Chỉ số "chi phí gia nhập thị trường". Từ tháng 12 năm 2020, Sở đã cử viên chức của Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp đến Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công Tỉnh để trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ công dân tạo tài khoản và thực hiện quy trình đăng ký doanh nghiệp trên Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Qua hơn 04 tháng triển khai thực hiện, Sở đã hướng dẫn, hỗ trợ 348 lượt công dân tạo tài khoản đăng ký doanh nghiệp trên Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đặc biệt đã tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp là 843/963 hồ sơ, đạt 87,5%, cao hơn 66,5% so với tỷ lệ trung bình của cả năm 2020.

(Bảng so sánh tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính thành lập và hoạt động doanh nghiệp được xử lý trực tuyến và trực tiếp trong năm 2020 và 4 tháng đầu năm 2021)

Trong thời gian tới, Sở sẽ phấn đấu để tất cả các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, khuyến khích công dân, doanh nghiệp kết hợp dịch vụ công trực tuyến với dịch vụ bưu chính công ích nhằm tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm chi phí và thời gian, qua đó góp phần nâng cao Chỉ số "chi phí gia nhập thị trường" trong Bộ Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Đồng Tháp./.

                                            Thanh Thoảng, Sở Kế hoạch và Đầu tư