Xuất bản thông tin

null Giảm 50% mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng

Chi tiết bài viết Tin tức

Giảm 50% mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 34/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng, Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Theo đó, kể từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020, giảm 50% mức thu, nộp một số loại phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng, cụ thể như sau:

 

Hình ảnh minh họa

1. Đối với mức lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng:

Tổ chức, cá nhân được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thực hiện nộp lệ phí bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng.

2. Đối với phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế cơ sở:

Chủ đầu tư các dự án là người nộp phí, thực hiện nộp phí bằng 50% mức phí quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.

3. Đối với phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, thẩm định dự toán xây dựng:

Chủ đầu tư các dự án là người nộp phí, thực hiện nộp phí bằng 50% mức phí quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trở đi, nộp lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế cơ sở; phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế cơ sở theo mức quy định tại Thông tư số 172/2016/TT-BTC, Thông tư số 209/2016/TT-BTC và Thông tư số 210/2016/TT-BTC./.

Trung Hiếu, Văn phòng Xây dựng