Xuất bản thông tin

null SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: Không thu học phí học kỳ I, năm học 2021 - 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: Không thu học phí học kỳ I, năm học 2021 - 2022

Đây là nội dung hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 15/SGDĐT-KHTC ngày 05 tháng 01 năm 2022 về việc hướng dẫn thực hiện không thu học phí học kỳ I năm học 2021 - 2022 cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, không thu học phí học kỳ I, năm học 2021 - 2022 theo quy định tại Nghị quyết số 73/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết số 334/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Tỉnh đối với trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

(Ảnh minh họa: Mức thu học phí năm học 2021-2022 tại Nghị quyết số 334/2020/NQ-HĐND)

Đồng thời, Sở giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục công lập triển khai đến các đối tượng liên quan biết, thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 83/2021/NQ-HĐND.

Xem Nghị quyết số 83/2021/NQ-HĐND tại đây./.

Minh Mẫn, Sở Giáo dục và Đào tạo