Xuất bản thông tin

null THÀNH PHỐ CAO LÃNH: Những kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

THÀNH PHỐ CAO LÃNH: Những kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020

Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp năm 2020.

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Cao Lãnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính (CCHC) đạt được một số kết quả nổi bật như: Ban hành 10 kế hoạch và 18 văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác CCHC; kế hoạch cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh trên địa bàn thành phố; kế hoạch cải thiện Chỉ số CCHC; chỉ đạo thực hiện cung cấp thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 phải có phát sinh hồ sơ trực tuyến từ 30% hồ sơ trở lên; tập trung nghiên cứu xây dựng ít nhất một mô hình, sáng kiến mới trong CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Với những chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố trên 90% nội dung trong kế hoạch CCHC năm 2020 của UBND thành phố được thực hiện đúng tiến độ.

(Quang cảnh công chức Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Bộ phận Một cửa UBND thành phố Cao Lãnh)

Trong năm, các địa phương đã có những mô hình mới, cách làm hay trong công tác CCHC như: UBND xã Tân Thuận Đông có 02 mô hình “Thực hiện hỗ trợ, giúp dân về TTHC trên địa bàn ấp Đông Định vào sáng thứ Năm hằng tuần và Tổ viết hộ hồ sơ và hướng dẫn làm hồ sơ trực tuyến mức độ 3”; UBND Phường 3 thực hiện mô hình “Ngày không viết và hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến vào ngày thứ Ba hằng tuần”; UBND xã Mỹ Ngãi thực hiện mô hình “Giải quyết TTHC kết hợp hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại nhà”; UBND xã Mỹ Tân thực hiện mô hình “Hướng dẫn và hỗ trợ giải quyết TTHC trực tuyến”.

Thực hiện kiểm tra công tác CCHC tại 15 UBND xã, phường và 09 phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố. Kết quả, các cơ quan, đơn vị được kiểm tra có ban hành kế hoạch CCHC, kế hoạch tự kiểm tra CCHC triển khai đến cán bộ, công chức thực hiện. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng chưa thực hiện công tác tự kiểm tra CCHC; công tác tuyên truyền về CCHC chưa thực hiện thường xuyên; kế hoạch CCHC chưa cụ thể hóa các nhiệm vụ theo kế hoạch CCHC của UBND thành phố; việc niêm yết, công khai TTHC chưa kịp thời. Qua đó, UBND thành phố ban hành văn bản chấn chỉnh công tác CCHC, đến nay các đơn vị đã tổ chức khắc phục xong hạn chế, khuyết điểm.

Tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị, UBND thành phố thành lập Đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra tại 02 cơ quan, đơn vị, kết quả thực hiện nghiêm túc việc chấp hành giờ giấc làm việc hành chính theo quy định, tuy nhiên lịch công tác chưa cập nhật kịp thời, đầy đủ. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở chấp hành nghiêm túc theo quy định pháp luật về cán bộ, công chức và quy chế làm việc cơ quan; làm việc đúng giờ, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc. Trang phục gọn gàng, lịch sự; đeo thẻ cán bộ, công chức trong giờ làm việc.

Tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND thành phố và UBND xã, phường thực hiện kiểm soát, rà soát TTHC. Rà soát 18/256 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; 43/117 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. Ban hành kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định như: Cử 114 cán bộ, công chức, viên chức tham dự các lớp bồi dưỡng; điều động, phân công 21 cán bộ, công chức thành phố và xã, phường phù hợp chuyên môn,... tuy nhiên công tác CCHC chưa có nhiều đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đề xuất các mô hình CCHC mới mang tính đột phá, hiệu quả chưa cao. Chưa có giải pháp hiệu quả áp dụng việc thực hiện sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong giải quyết TTHC. Tình hình người dân thực hiện các thủ tục dịch vụ công trực tuyến phát sinh chưa nhiều, đa phần người dân trực tiếp đến Bộ phận Một cửa để yêu cầu thực hiện. Hồ sơ giải quyết cho người dân còn chậm, do phần lớn thời gian nhân viên Bưu điện thực hiện nhiệm vụ của Bưu điện nhiều, ít có thời gian hỗ trợ công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa.

Năm 2021, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện những nội dung, nhiệm vụ theo kế hoạch CCHC. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC với nhiều hình thức, kênh thông tin phong phú, đa dạng; kịp thời phát hiện và nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thực hiện CCHC, chỉ rõ những nơi còn hạn chế, yếu kém để phê bình và rút kinh nghiệm trong việc đề ra giải pháp thực hiện. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính Nhà nước. Tiến hành rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền còn bất cập, kịp thời kiến nghị bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND thành phố và UBND xã, phường chú trọng thực hiện các nội dung tiếp tục duy trì và cải thiện Chỉ số đánh giá CCHC thành phố./.

Lư Liễm, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố Cao Lãnh