Xuất bản thông tin

null HUYỆN HỒNG NGỰ: Tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN HỒNG NGỰ: Tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật năm 2022

 Ngày 20 tháng 5 năm 2022, huyện Hồng Ngự tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật năm 2022. Hội nghị có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Khơi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và 60 cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

(Quang cảnh Hội nghị)

Hội nghị đã được nghe ông Phạm Văn Ngọc, Trưởng phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp báo cáo các nội dung cơ bản của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

Đồng thời, Hội nghị cũng được nghe Báo cáo viên tập huấn về công tác xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra tình hình thi hành pháp luật; xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật và trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật.

Qua Hội nghị đã giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Huyện cập nhật, nâng cao kiến thức về công tác thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật./.

Trần Mỹ - Phòng Nội vụ huyện Hồng Ngự