Xuất bản thông tin

null HUYỆN LAI VUNG: Kiểm tra công tác cải cách hành chính quý I năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN LAI VUNG: Kiểm tra công tác cải cách hành chính quý I năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 05/12/2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021. Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung đã ban hành Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 28/12/2020 về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021.

Theo đó, trong quý I/2021 Tổ kiểm tra cải cách hành chính (sau đây gọi tắt là Tổ kiểm tra) do Ủy ban nhân dân huyện Lai vung thành lập đã đến kiểm tra tại 12 xã, thị trấn và 06 phòng chuyên môn trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra thực tế công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị và địa phương cho thấy, công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc; hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và tổ chức đến quan hệ giải quyết thủ tục hành chính; các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cũng được niêm yết đầy đủ, công khai; đa số các loại thủ tục, hồ sơ được giải quyết đúng theo quy định; tinh thần và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức trên địa bàn được chuyển biến tích cực; việc triển khai áp dụng phần mềm quản lý văn bản cũng được các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện nghiêm túc.

Bên cạnh đó, Tổ kiểm tra nhận thấy ở một số địa phương vẫn còn tình trạng chậm cập nhật các thủ tục hành chính trên bảng niêm yết, giải quyết hồ sơ trễ hạn; số thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 còn thấp;...

Description: D:\TRANG TIN\2021\T3\22\6f615dcb0b84f9daa095.jpg

(Quang cảnh thông qua kết quả kiểm tra tại xã Tân Hòa)

Tổ kiểm tra đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục phát huy những mặt tích cực và nhanh chóng khắc phục một số hạn chế, thiếu sót trong công tác cải cách hành chính để ngày càng phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước và nhu cầu thực hiện hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân.

Thủy Quỳnh - Văn phòng HĐND&UBND huyện