Xuất bản thông tin

null SỞ XÂY DỰNG: Kiểm tra công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm tại huyện Tháp Mười và huyện Tam Nông

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ XÂY DỰNG: Kiểm tra công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm tại huyện Tháp Mười và huyện Tam Nông

Thực hiện Kế hoạch số 395/KH-SXD ngày 23/3/2021 của Sở Xây dựng về việc kiểm tra cải cách hành chính năm 2021, theo đó Đoàn kiểm tra đã tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tháp Mười và Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tam Nông về công tác cấp giấy phép xây dựng.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác chỉ đạo, triển khai giải quyết thủ tục hành chính được lãnh đạo Ủy ban nhân dân 02 huyện quan tâm; các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực xây dựng được niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đồng thời đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của huyện để thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp tra cứu, khai thác thông tin; thực hiện tốt việc ghi chép và theo dõi sổ giao nhận hồ sơ.

 

(Quang cảnh buổi kiểm tra tại huyện Tháp Mười)

Tính từ đầu năm 2021 đến thời điểm kiểm tra, tại huyện Tháp Mười đã tiếp nhận và giải quyết 120 hồ sơ (không có hồ sơ trễ hẹn); huyện Tam Nông đã tiếp nhận và giải quyết 49 hồ sơ (không có hồ sơ trễ hẹn). Tất cả hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng được giải quyết theo cơ chế một cửa; đồng thời, các đơn vị giải quyết thủ tục hành chính đúng theo quy trình tại Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Qua làm việc, Đoàn kiểm tra đề nghị trong thời gian tới huyện Tháp Mười và huyện Tam Nông tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền hướng dẫn thủ tục hành chính về cấp phép xây dựng, trọng tâm là tuyên truyền về Sổ tay hướng dẫn xây dựng nhà ở riêng lẻ để người dân các xã, thị trấn tham khảo, thực hiện đúng các quy định về xây dựng nhà ở. Đồng thời, phổ biến, quán triệt kịp thời các văn bản pháp luật mới ban hành có liên quan đến thủ tục hành chính nhằm nâng cao nhận thức, nghiệp vụ cho công chức, viên chức.

Trung Hiếu - Sở Xây dựng