Xuất bản thông tin

null SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG: Tổ chức Hội nghị triển khai một số văn bản quy phạm pháp luật mới năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG: Tổ chức Hội nghị triển khai một số văn bản quy phạm pháp luật mới năm 2020

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới năm 2020 đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động.

 

(Quang cảnh Hội nghị triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới năm 2020)

Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội ngày 19 tháng 6 năm 2020; Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức; Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và một số văn bản quy phạm pháp luật khác.

Việc tổ chức hội nghị triển khai đã giúp công chức, viên chức và người lao động Sở nắm được những nội dung cơ bản của một số văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến hoạt động công vụ và chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ, phẩm chất đạo đức và năng lực thi hành công vụ, phục vụ Nhân dân và phục vụ sự nghiệp phát triển của đất nước./.

Quốc Cường, Sở Thông tin và Truyền thông