Xuất bản thông tin

null TỈNH ĐỒNG THÁP: Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030

Chi tiết bài viết Tin tức

TỈNH ĐỒNG THÁP: Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030

Để triển khai thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính của Tỉnh trong thời gian tới, ngày 11/9/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) Tỉnh ban hành Quyết định số 1389/QĐ-UBND-HC về kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2030 với 6 nội dung, như sau: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công và xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

 

 

(Ảnh minh họa)

Trọng tâm CCHC của Tỉnh trong 10 năm tới là: "Tập trung xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ doanh nghiệp và người dân; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số. Theo đó, xác định mục tiêu đột phá là cải tiến nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các Chỉ số: PAR Index, PAPI, SIPAS và chuyển đổi số cấp tỉnh, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững".

Với những kết quả đạt được của CCHC thời gian qua và sự quyết tâm của Lãnh đạo UBND Tỉnh, của các ngành, các cấp, Tỉnh đã đề ra các mục tiêu cụ thể CCHC của cả giai đoạn 10 năm, đó là: Phấn đấu hằng năm Chỉ số CCHC (PAR Index) tăng 5% hoặc nằm top 5 của cả nước; Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) mỗi năm phải tăng 5 điểm hoặc nằm top 5 cả nước; Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục cơ quan hành chính nhà nước  (SIPAS) hằng năm phải đạt trên 90%; bên cạnh đó, đến năm 2025 tỉnh Đồng Tháp nằm trong top 25 của cả nước về Chỉ số chuyển đổi số tốt nhất của cả nước và đến năm 2030 nằm trong top 20 tỉnh, thành phố của cả nước.

Xem chi tiết Quyết định số 1389/QĐ-UBND-HC tại đây./.

Thành Công, Sở Nội vụ