Xuất bản thông tin

null HUYỆN THÁP MƯỜI: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện cải cách hành chính

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN THÁP MƯỜI: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện cải cách hành chính

Nhằm tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn huyện Tháp Mười, đặc biệt là phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện CCHC nhằm góp phần chung tay thực hiện CCHC trên địa bàn Huyện.

(Quang cảnh Kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn Huyện)

Trong năm 2021, công tác CCHC của huyện Tháp Mười đã chuyển biến tích cực, mang lại hiệu quả cao trong giải quyết công việc, cụ thể: 100% các cuộc họp, hội nghị Ủy ban nhân dân Huyện, kỳ họp Hội đồng nhân dân Huyện đều tổ chức phòng họp không giấy; tỷ lệ văn bản điện tử trao đổi trên môi trường mạng (trừ văn bản mật) đạt 92,83%; nhân rộng mô hình "5 trong 1" hỗ trợ xác định mức độ khuyết tật, bệnh hiểm nghèo để đối tượng được hưởng các chế độ theo quy định của Ủy ban nhân dân thị trấn Mỹ An trên địa bàn Huyện cũng đã tạo được sự hài lòng của người dân; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn, đúng hạn cấp xã đạt trên 99%, cấp huyện đạt trên 98%; số lượng hồ sơ thực hiện trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cấp huyện tăng 811 hồ sơ, cấp xã 160 hồ sơ so với năm 2020; có 2.096  hồ sơ tiếp nhận qua bưu chính công ích.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác CCHC trong năm 2022, Ủy ban nhân dân Huyện ban hành Kế hoạch số 11970/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 Cải cách hành chính huyện Tháp Mười năm 2022, trong đó công tác tuyên truyền về CCHC vẫn được xem là một trong những giải pháp hàng đầu.

Theo đó, Huyện sẽ tập trung tuyên truyền thông qua phương tiện thông tin đại chúng như: Hệ thống truyền thanh, xây dựng Câu chuyện Truyền thanh, tọa đàm,..; phát hành tờ rơi, panô, áp phích; tận dụng tính năng hữu ích của mạng xã hội, công nghệ thông tin để xây dựng các ứng dụng tuyên truyền trên điện thoại di động; hoạt động tuyên truyền lưu động, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật; tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, cũng như giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; tuyên truyền các mô hình mới, cách làm hay trên địa bàn Huyện. Đặc biệt, tổ chức các chương trình gặp gỡ và đối thoại về thực hiện công tác CCHC giữa lãnh đạo Huyện với cán bộ, công chức, viên chức; gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người dân và doanh nghiệp,…./.

 Đức Phú, công chức xã Mỹ Quí, huyện Tháp Mười