Xuất bản thông tin

null SỞ Y TẾ: Tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm Chỉ số cải cách hành chính năm 2021, Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ Y TẾ: Tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm Chỉ số cải cách hành chính năm 2021, Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

 

Ngày 05 tháng 4 năm 2022, Sở Y tế đã tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả thực hiện Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở Y tế năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Thành phần dự gồm lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở và các công chức phụ trách công tác cải cách hành chính của Sở, buổi họp do bà Lâm Thị Ngọc Kim, Phó Giám đốc Sở Y tế chủ trì.

 Tại buổi họp, Văn phòng Sở đã trình bày và báo cáo kết quả đối với các chỉ số của Sở, cụ thể: Chỉ số cải cách hành chính hạng 04/17 với chỉ số 87,99% giảm 1,46% so với năm 2020 (chỉ số năm 2020 là 89,45%); Chỉ số hài lòng đạt 87,72% giảm 8,16% so với năm 2020 (chỉ số năm 2020 là 95,88%). Đồng thời, cũng đã phân tích, tìm ra nguyên nhân, giải pháp khắc phục những chỉ số, chỉ số thành phần thấp điểm trong Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng.

(Quang cảnh cuộc họp)

Kết luận Hội nghị, Lâm Thị Ngọc Kim, Phó Giám đốc Sở đã chỉ đạo Văn phòng Sở khẩn trương tham mưu ban hành Kế hoạch khắc phục và nâng cao các chỉ số, trong quá trình tham mưu cần quan tâm đến các nội dung như: Phân công trách nhiệm từng bộ phận, phòng chuyên môn và cá nhân phụ trách phải có sản phẩm, kết quả đầu ra đối với từng chỉ số, chỉ số thành phần; nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác chỉ đạo, điều hành, hướng tới xây dựng Văn phòng không giấy gắn với điều kiện, môi trường làm việc hướng đến chính quyền số. Ngoài ra, đặc biệt là quan tâm các nội dung mà cá nhân, tổ chức đánh giá chưa thật sự tốt, từ đó tìm ra nguyên nhân và thực hiện khắc phục kịp thời, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ hành chính công của đơn vị.

Lê Anh Vũ, Văn phòng Sở Y tế