Xuất bản thông tin

null HUYỆN LẤP VÒ: Công bố Chỉ số đánh giá cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN LẤP VÒ: Công bố Chỉ số đánh giá cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Ngày 31 tháng 3 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Lấp Vò đã ký ban hành Quyết định số 287/QĐ-UBND.HC phê duyệt và công bố Chỉ số đánh giá cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan chuyên môn và UBND xã, thị trấn.

Theo quy định tại Bộ Chỉ số đánh giá cải cách hành chính (CCHC) của các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện, Chỉ số CCHC hàng năm được phân loại theo 04 mức độ như: Loại Tốt đối với các đơn vị đạt chỉ số từ 90% trở lên; loại Khá đối với các đơn vị đạt chỉ số từ 70% đến dưới 90%; loại Trung bình đối với các đơn vị đạt chỉ số từ 50% đến dưới 70% và loại Kém đối với các đơn vị có chỉ số dưới 50%.

(Quang cảnh Tổ Thẩm định Chỉ số CCHC họp thẩm định)

Theo đó, kết quả Chỉ số CCHC của các cơ quan chuyên môn, có 06/12  đơn vị xếp loại Tốt (đạt tỷ lệ 50%), có 06/12 đơn vị xếp loại Khá (đạt tỷ lệ 50%). Cụ thể, xếp hạng cao nhất là Phòng Nội vụ Huyện, tiếp theo là Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện, Phòng Văn hoá và Thông tin Huyện,… xếp cuối cùng là Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện. Đối với Chỉ số CCHC của các địa phương, có 02/13  xã, thị trấn xếp loại Tốt (đạt tỷ lệ 15,38%); 11/13 xã xếp loại Khá (đạt tỷ lệ 84,61%). Xếp vị trí cao nhất là thị trấn Lấp Vò với 92 điểm, cuối bảng là xã Mỹ An Hưng B với 75 điểm.

Đồng thời, tại Quyết định số 231/QĐ-UBND-HC ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệt và công bố Chỉ số đánh giá cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, huyện Lấp Vò xếp hạng thứ 07 giảm 01 hạng so với năm 2020, tuy nhiên chỉ số tăng 1,53% so với năm 2020.

Có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của tập thể lãnh đạo UBND Huyện cùng với sự chỉ đạo thực hiện của lãnh đạo và sự nỗ lực cố gắng của công chức, viên chức, người lao động các phòng chuyên môn, UBND cấp xã trong việc tổ chức triển khai kịp thời, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch CCHC đề ra, cụ thể: Công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo về cải cách hành chính được quan tâm, trọng tâm là các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 và cả giai đoạn 2021 - 2030; lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính luôn được quan tâm thực hiện, kết quả 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được xử lý, giải quyết trước và đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn; tổ chức bộ máy và kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu, hoàn thành 100% các nội dung đào tạo, bồi dưỡng công chức theo Kế hoạch đề ra; công tác cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính tiếp tục được quan tâm thực hiện, 100% văn bản chỉ đạo, điều hành xử lý và ký số trên Hệ thống quản lý văn bản (trừ văn bản mật) được chuyển trên môi trường mạng đến các cơ quan, đơn vị trong Huyện; việc đăng tải, cung cấp các thông tin và hoạt động của cơ quan trên Cổng Thông tin điện tử huyện được đẩy mạnh, góp phần tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận thông tin của công dân, tổ chức./.

Thanh Hiền, Phòng Nội vụ huyện Lấp Vò