Xuất bản thông tin

null HUYỆN CHÂU THÀNH: Hiệu quả từ mô hình Sổ tay “Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3” trên địa bàn xã An Phú Thuận

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN CHÂU THÀNH: Hiệu quả từ mô hình Sổ tay “Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3” trên địa bàn xã An Phú Thuận

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, Ủy ban nhân dân xã An Phú Thuận xây dựng Kế hoạch thực hiện mô hình Sổ tay “Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3”, cụ thể:

Ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2020 về thực hiện mô hình tuyên truyền và hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3; Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2020 về việc thành lập Tổ hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 cấp xã; Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2020 về việc ban hành quy chế hoạt động của Tổ hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3; Thông báo số 02/TB-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2020 về các thủ tục hành chính nộp trực tuyến và hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 tại nhà; xây dựng Sổ tay “Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3”,…tuyên truyền đến cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn xã, phát sổ tay tuyên truyền cho công dân sau khi thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa hoặc tại nhà người dân. Sau khi hoàn thành các bước triển khai kế hoạch và mô hình được chính thức thực hiện vào đầu tháng 5 năm 2020, đến nay đã hướng dẫn, hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 tại Bộ phận Một cửa được 967 hồ sơ và hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện tại nhà công dân 15 hồ sơ.

(Quang cảnh công chức hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 tại nhà người dân)

Nhìn chung, mô hình thực hiện bước đầu có hiệu quả, tiết kiệm chi phí, thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, giúp cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn xã chuyển dần từ nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa sang nộp hồ sơ trực tuyến tại nhà; bước đầu tạo được sự hài lòng, phấn khởi, đồng tình trong Nhân dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trong việc phục vụ tổ chức, công dân.

Đây là mô hình sáng kiến của Ủy ban nhân dân xã An Phú Thuận trong việc thực hiện cải cách hành chính tại địa phương, được Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo nhân rộng trên toàn huyện./.

                    Thành Lợi, Văn phòng HĐND và UBND huyện Châu Thành