Xuất bản thông tin

null SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH: Triển khai thực hiện cam kết thi đua năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH: Triển khai thực hiện cam kết thi đua năm 2022

Ngày 10 tháng 01 năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị ký cam kết hành động thực hiện nhiệm vụ năm 2022 giữa các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Hội nghị do ông Nguyễn Ngọc Thương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì.

 

(Quang cảnh ký cam kết thi đua năm 2022)

Trên cơ sở căn cứ 10 nhiệm vụ cam kết hành động với Ủy ban nhân dân Tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề ra 107 nhiệm vụ thực hiện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó cụ thể hóa 12 nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính.

Theo bản cam kết, giao Văn phòng Sở thực hiện các nội dung như: Thực hiện hiệu quả cải cách hành chính; tổ chức chất lượng, hiệu quả công tác tuyển dụng công chức, viên chức năm 2022; tham mưu thực hiện hiệu quả Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, hướng đến xây dựng môi trường văn hóa công sở, hiện đại, chuẩn mực, chuyên nghiệp và trách nhiệm; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành, ứng dụng phòng họp trực tuyến, thực hiện hiệu quả hồ sơ công việc điện tử năm 2022.

Đồng thời, giao Thư viện Tỉnh, Bảo tàng Tỉnh và Phòng Quản lý Du lịch triển khai, áp dụng chuyển đổi số ngành thư viện; số hóa các hiện vật bảo tàng, di sản văn hóa; tăng cường tuyên truyền quảng bá du lịch trên Cổng Thông tin du lịch Tỉnh.

Ngoài ra, các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở tham mưu có ít nhất 01 mô hình mới, cách làm hiệu quả được triển khai trong toàn ngành;  bảo đảm hoàn thành đúng hạn 100% các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh giao trên phần mềm giao việc.

Với quyết tâm cao trong năm 2022, Giám đốc Sở chỉ đạo cần tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về cải cách hành chính, phấn đấu và đạt từ 80 điểm trở lên chỉ số cải cách hành chính, đặc biệt áp dụng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong số hóa dữ liệu trên tất cả các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch và cải cách hành chính./.

Anh Châu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch