Xuất bản thông tin

null Kết quả rà soát TTHC của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chi tiết bài viết Tin tức

Kết quả rà soát TTHC của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thực hiện Kế hoạch số 276/KH-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Kế hoạch số 04/KH-SNN ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc rà soát, đánh giá TTHC năm 2020. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc sở đã tiến hành rà soát, đánh giá các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở.

(Ảnh minh họa)

Qua rà soát, kiến nghị đơn giản hóa gồm 28 TTHC (đạt 22% so với chỉ tiêu Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 20%) thuộc các lĩnh vực Chăn nuôi thú y và Thủy sản, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Kiểm lâm, Phát triển nông thôn, cụ thể: Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn; cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận; cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản); cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại; cấp lại giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn; cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD) nông lâm thủy sản; cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở SXKD nông lâm thủy sản (trường hợp trước 6 tháng tính đến ngày giấy chứng nhận ATTP hết hạn); cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (trừ giống thủy sản bố mẹ); cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (trừ nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài); cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (trừ nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài); cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản; công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên); sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên); công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý); sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý); điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư); điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư); công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón; cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón; hỗ trợ dự án liên kết; công nhận nghề truyền thống; công nhận làng nghề truyền thống.

Các nội dung Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị đơn giản hóa: Bãi bỏ quy định TTHC áp dụng cho cơ sở chăn nuôi cấp xã; giảm số lượng hồ sơ; giảm thành phần hồ sơ, giảm thông tin trong thành phần hồ sơ,...

Tổng chi phí tiết kiệm dự kiến sau khi đơn giản hóa trên 367.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi bảy triệu đồng)./.

                                                Tuyết Loan, Sở Nông nghiệp và PTNT