Xuất bản thông tin

null ĐỒNG THÁP: Công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Chi tiết bài viết Tin tức

ĐỒNG THÁP: Công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 1719/QĐ-UBND-HC ngày 06 tháng 11 năm 2020 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.

 

(Ảnh minh họa)

Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.

- Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ: 18 thủ tục.

          - Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ: 01 thủ tục.

          - Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân: 07 thủ tục.

          - Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng: 17 thủ tục.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 617/QĐ-UBND-HC ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.

       Mời xem Quyết định số 1719/QĐ-UBND-HC ngày 06 tháng 11 năm 2020 tại đây./.

       Hoàng Thật - Sở Khoa học và Công nghệ