Xuất bản thông tin

null ĐỒNG THÁP: Triển khai sử dụng Phiếu điện tử kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Chi tiết bài viết Tin tức

ĐỒNG THÁP: Triển khai sử dụng Phiếu điện tử kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện việc sử dụng Phiếu điện tử kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ thay thế cho Phiếu kiếm soát quá trình giải quyết hồ sơ giấy như hiện nay.

 

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh (cụ thể là Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công Tỉnh) nghiên cứu, xây dựng và đưa vào sử dụng Phiếu điện tử kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ thay thế cho Phiếu kiếm soát quá trình giải quyết hồ giấy đang áp dụng hiện nay; bảo đảm việc xử lý hồ sơ được lưu vết tự động và thể hiện trên mẫu Phiếu điện tử qua phần mềm một cửa điện tử theo đúng quy định.

Việc sử dụng Phiếu điện tử được thí điểm đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công Tỉnh, bắt đầu từ ngày 01/7/2022.

Bên cạnh đó, các Sở,  Ban Quản lý Khu kinh tế và Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh phải cập nhật đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử; xử lý công việc trên hệ thống phần mềm bảo đảm đồng bộ, chính xác, phù hợp với hồ sơ thực tế.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh cũng chỉ đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; tiếp tục tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Tỉnh trong việc sử dụng Phiếu điện tử kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ ở cấp huyện và cấp xã./.

Kim Sương - Sở Công Thương