Xuất bản thông tin

null BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ

Chi tiết bài viết Tin tức

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ

Thời gian qua, Ban Quản lý Khu Kinh tế Tỉnh đã triển khai, thực hiện nghiêm túc Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư (Nghị định số 30).

Cụ thể, Ban Quản lý Khu Kinh tế Tỉnh đã sửa đổi Quy chế công tác văn thư, lưu trữ cho phù hợp với Nghị định số 30; đặc biệt tổ chức đợt kiểm tra về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính cho công chức, viên chức đang công tác tại các Phòng chuyên môn, Trung tâm và đã trao các giải thưởng Nhất, Nhì, và 03 giải đồng hạng Ba cho các cá nhân đạt thành tích cao trong buổi kiểm tra.

Hình ảnh buổi kiểm tra

Qua đó, tình hình nghiên cứu, năng lực tham mưu của công chức, viên chức thực hiện các quy định của Nghị định số 30 và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ được nâng lên, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý,  giúp đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra.

Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động kiểm tra bám sát thực tiễn, nhằm đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước trong công tác tham mưu về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, cũng như góp phần thực hiện hoàn thành tốt các nội dung theo kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm năm 2021./.

Nguyễn Thanh Hữu, Ban Quản lý Khu Kinh tế Tỉnh