Xuất bản thông tin

null VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH: Thực hiện rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính

Chi tiết bài viết Tin tức

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH: Thực hiện rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1104/TTg-KSTT ngày 25 tháng 8 năm 2021 về việc triển khai xây dựng Đề án "Phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC)" và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Tháp ban hành Công văn số 56/UBND-KSTTHC ngày 12 tháng 10 năm 2021 về hướng dẫn rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC.

Theo đó, UBND Tỉnh phân công 04 huyện, thành phố (huyện Hồng Ngự, huyện Lấp Vò, huyện Tháp Mười, thành phố Cao Lãnh) và 18 sở, ngành thực hiện công tác rà soát và đề xuất phấn cấp TTHC.

Trong quá trình thực hiện, công tác rà soát, đánh giá và đề xuất phân cấp TTHC được triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Sau thời gian triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị cơ bản đã hoàn tất quy trình rà soát, đánh giá và đề xuất phân cấp TTHC. Kết quả, tỉnh Đồng Tháp đã rà soát 1.231 TTHC, đề xuất phân cấp 363 TTHC, đạt tỷ lệ 29,5%, vượt chỉ tiêu được giao là 20%.

n cạnh đó, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn gặp một số khó khăn như: Một số ngành còn lúng túng trong quá trình rà soát, đề xuất hoặc do đặc thù công việc nên không thể phân cấp xuống cấp thấp hơn. Tuy nhiên, được sự hướng dẫn và hỗ trợ nghiệp vụ từ Cục Kiểm soát TTHC, cơ bản các đơn vị đã hoàn tất quá trình rà soát, đánh giá và đề xuất phân cấp TTHC theo quy định.

(Minh họa: Bảng Thống kê kết quả rà soát và đề xuất phân cấp TTHC)

Cùng với các tỉnh, thành phố khác, kết quả rà soát của tỉnh Đồng Tháp là cơ sở để Văn phòng Chính phủ và các Bộ, Ngành Trung ương xem xét, thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định phân cấp TTHC trong thời gian tới. Các ngành, các cấp trên địa bàn Tỉnh mong muốn công tác phân cấp TTHC sẽ đạt hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, công dân của chính quyền địa phương./

            Thanh Sang, Trung tâm KSTTHC và PVHCC, VP UBND Tỉnh