Xuất bản thông tin

null HUYỆN HỒNG NGỰ: Tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN HỒNG NGỰ: Tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 22/12/2020 của UBND huyện Hồng Ngự về kiểm tra cải cách hành chính huyện Hồng Ngự năm 2021. Vừa qua, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính huyện Hồng Ngự (Đoàn kiểm tra) do ông Võ Hữu Nam, Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ làm Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác cải cách hành chính quý I năm 2021 tại UBND xã Thường Lạc.

Nội dung kiểm tra tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Công tác chỉ đạo, điều hành; công tác tổ chức bộ máy; công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; công tác cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính. Ngoài ra, còn lồng ghép kiểm tra các nội dung liên quan đến lĩnh vực nội vụ như: Công tác thi đua, khen thưởng; công tác đào tạo, bồi dưỡng; công tác quản lý hồ sơ cán bộ công chức; công tác văn thư, lưu trữ,....

Nhìn chung, Ủy ban nhân dân xã Thường Lạc có quan tâm chỉ đạo thực hiện và ban hành các văn bản liên quan đến công tác cải cách hành chính năm 2021. Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót như: Chưa cập nhập thủ tục hành chính mới ban hành; phiếu kiểm soát thủ tục hành chính chưa ghi đầy đủ thông tin; báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính chưa theo mẫu quy định; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến còn thấp (44,66%); hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua đường Bưu chính công ích còn thấp; một số hồ sơ thủ tục hành chính chưa kiểm tra, đối chiếu, xác minh kỹ thông tin; chưa thực hiện công khai ngân sách trên Trang tin điện tử của xã,...

(Quang cảnh buổi kiểm tra)

Qua đó, Đoàn kiểm tra đã kiến nghị Ủy ban nhân dân xã Thường Lạc tiếp tục phát huy các mặt làm được; tăng cường chỉ đạo công chức chuyên môn khắc phục ngay các hạn chế, thiếu sót; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính, nhất là công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông và qua đường Bưu chính công ích trên địa bàn; nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến,…

Trần Mỹ - Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Hồng Ngự