Xuất bản thông tin

null HUYỆN LAI VUNG: Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN LAI VUNG: Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022

Nhằm kịp thời phát hiện, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thực hiện cải cách hành chính (CCHC); chỉ rõ những nơi có khuyết điểm, hạn chế nhằm chấn chỉnh và tìm ra nguyên nhân để có biện pháp khắc phục; đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính đạt mục tiêu đề ra, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Lai Vung đã ban hành kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2022, tổ chức Tổ Kiểm tra công tác CCHC tại 06 cơ quan chuyên môn và 12 UBND cấp xã thuộc Huyện.

Quang cảnh kiểm tra CCHC tại xã Tân Dương

Qua kiểm tra thực tế công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị và địa phương cho thấy, công tác chỉ đạo, điều hành và hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện nghiêm túc; hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến thực hiện TTHC; các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cũng được niêm yết đầy đủ, công khai; đa số các loại thủ tục, hồ sơ được giải quyết đúng theo quy định; tinh thần và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức trên địa bàn Huyện được chuyển biến tích cực; việc triển khai áp dụng phần mềm quản lý văn bản cũng được các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện nghiêm túc.

Tổ Kiểm tra thông qua kết quả kiểm tra tại xã Tân Dương

Bên cạnh đó, Tổ Kiểm tra nhận thấy ở một số địa phương vẫn còn tình trạng chậm cập nhật các TTHC trên bảng niêm yết, tình trạng hồ sơ trễ hạn, quá hạn trên phần mềm một cửa còn nhiều; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, tiếp nhận và trả kết quả qua bưu chính công ích còn thấp.

Tổ Kiểm tra đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục phát huy những mặt tích cực và nhanh chóng khắc phục một số hạn chế, thiếu sót trong công tác CCHC để ngày càng phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý nhà nước và nhu cầu thực hiện hồ sơ, TTHC cho cá nhân, tổ chức./.

Hoàng Kỳ - Phòng Nội vụ huyện Lai Vung