Xuất bản thông tin

null HUYỆN THANH BÌNH: Kiểm tra việc chấp hành giờ làm việc hành chính

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN THANH BÌNH: Kiểm tra việc chấp hành giờ làm việc hành chính

Thực hiện kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2020 trên địa bàn huyện Thanh Bình. Vừa qua, Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Thanh Bình do ông Trần Văn Nam, Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ huyện làm Trưởng đoàn đến kiểm tra việc thực hiện công vụ năm 2020 tại UBND các xã: Tân Hòa, Tân Quới, Bình Tấn, Bình Thành và thị trấn Thanh Bình.

Nội dung kiểm tra xoay quanh các vấn đề như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nêu gương của người đứng đầu; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện các quy định của Trung ương, của tỉnh, của huyện về kỷ luật, kỷ cương hành chính; việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch của địa phương về kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện chức năng, nhiệm vụ; vị trí việc làm; phân công, phân nhiệm, bố trí công tác phù hợp theo quy định; rà soát, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện các quy định trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân; nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; thái độ giao tiếp, ứng xử khi giải quyết công việc; sử dụng thời gian làm việc; việc cấm sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc; đeo thẻ cán bộ, công chức khi thực thi nhiệm vụ; việc phát hiện và xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức vi phạm; xây dựng môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp tại địa phương.

Nhìn chung, tại UBND các xã, thị trấn được kiểm tra thực hiện tốt nhiệm vụ như: Ban hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch cải cách hành chính; quy chế phối hợp tại Bộ phận Một cửa; niêm yết công khai thủ tục hành chính đúng quy định; thực hiện tốt phần mềm quản lý văn bản điều hành, giao việc; thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định; quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách; xây dựng lịch công tác phù hợp, cụ thể đối với từng cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách; công tác tiếp dân giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo về lĩnh vực tư pháp và tranh chấp đất đai thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn,… Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra chỉ ra những hạn chế, thiếu sót như: Chưa điều chỉnh, bổ sung nội quy, quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ công tác chưa phù hợp; tiếp dân định kỳ và theo dõi xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân chưa đảm bảo theo quy định. Theo đó, Đoàn kiểm tra đề nghị UBND các xã, thị trấn cần tập chỉ đạo công chức chuyên môn tập trung khắc phục những hạn chế, thiếu sót, phát huy những mặt làm được, thực hiện tốt công tác chi các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức; đẩy mạnh tuyên tuyền công tác cải cách hành chính về mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà; vận động cán bộ, công chức tiên phong đi đầu trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng. Tiếp tục quan tâm triển khai quán triệt thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp.

(Quang cảnh kiểm tra giờ làm việc hành chính tại UBND xã Bình Thành)

Thông qua hoạt động kiểm tra nhằm chấn chỉnh cải tiến lề lối làm việc; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách; ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính,…góp phần xây dựng bộ máy công quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quyền của dân, do dân và vì dân phục vụ./.

Trung Quân, Phòng Nội vụ huyện Thanh Bình