Xuất bản thông tin

null SỞ Y TẾ:  Thông báo việc giảm thu phí, lệ phí các thủ tục hành chính ứng phó với dịch Covid-19

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ Y TẾ:  Thông báo việc giảm thu phí, lệ phí các thủ tục hành chính ứng phó với dịch Covid-19

 Nhằm tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ngày 24/6/2021 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 47/2021/TT-BTC Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trên cơ sở đó, Sở Y tế đã ban hành thông báo về việc mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế.

Theo đó, việc thu phí trong lĩnh vực y tế được thực hiện cụ thể như sau:

1. Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021: Mức thu phí bằng 70% mức thu phí quy định tại Điều 1 Thông tư số 11/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế và bằng 70% mức thu phí quy định tại Mục II; Mục III; các điểm 2, điểm 3, điểm 5, điểm 6, điểm 7, điểm 8, điểm 9 Mục IV; Mục V Biểu mức thu phí trong lĩnh vực y tế ban hành kèm theo Thông tư số 278/2016/TT-BTC.

2. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 trở đi, việc thu phí trong lĩnh vực y tế theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 11/2020/TT-BTC và Biểu mức thu phí trong lĩnh vực y tế ban hành kèm theo Thông tư số 278/2016/TT-BTC.

Xem Thông báo tại đây./.

                                                               Anh Vũ, Sở Y tế Đồng Tháp