Xuất bản thông tin

null TỈNH ĐỒNG THÁP: Ban hành các Đề án về cải cách hành chính

Chi tiết bài viết Tin tức

TỈNH ĐỒNG THÁP: Ban hành các Đề án về cải cách hành chính

Nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2030, ngày 21 tháng 10 năm 2021 Ủy ban nhân dân Tỉnh đã ban hành các Quyết định phê duyệt các Đề án về cải cách hành chính trên địa bàn Tỉnh.


(Ảnh minh họa)

Theo đó, các Đề án gồm: Đề án "Tăng cường năng lực đội ngũ công chức tham mưu thực hiện cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030"; Đề án "Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030"; Đề án "Phương pháp điều tra xã hội học về sự phục vụ hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030"; Đề án "Phương pháp theo dõi đánh giá Chỉ số cải cách hành chính đối với các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030".

Đối với từng Đề án, Ủy ban nhân dân Tỉnh phân công trách nhiệm cụ thể  đối với các sở, ngành Tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ trì thực hiện hoặc tham mưu thực hiện từng nội dung liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Mời xem các Đề án tại đây./.

Kim Kha, Phòng Cải cách hành chính và Xây dựng chính quyền