Xuất bản thông tin

null SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: Kết quả thực hiện cải cách hành chính trong quý I năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: Kết quả thực hiện cải cách hành chính trong quý I năm 2021

Để đảm bảo tiến độ thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính, Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2021 đã được triển, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản yêu cầu các phòng và đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể nhằm đảm bảo thực hiện các Kế hoạch nêu trên đúng theo tiến độ đề ra.

Theo đó, Thủ trưởng các phòng và đơn vị có liên quan chủ động thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở nếu không thực hiện đúng nội dung công việc hoặc phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra; giao Văn phòng Sở định kỳ hàng quý tổng hợp kết quả thực hiện, đồng thời tham mưu Ban Giám đốc Sở các giải pháp thực hiện nếu có nội dung chưa thực hiện đúng theo tiến độ đề ra. Đặc biệt, đây cũng là điều kiện để làm căn cứ xét thi đua cuối năm của các phòng và đơn vị thuộc Sở.

(Quang cảnh bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lĩnh vực tài nguyên và môi trường)

Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo Sở đã chỉ đạo công chức, viên chức trong đơn vị tập trung giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp với phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp, vì dân phục vụ, nói không với tiêu cực. Kết quả, trong quý I đã giải quyết 42.609 hồ sơ, trong đó trước hạn 9.267 hồ sơ, đúng hạn 33.135 hồ sơ, trễ hạn 127 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 0,29%)./.

                                                   Anh Trung, Sở Tài nguyên và Môi trường