Xuất bản thông tin

null SỞ LĐ-TB&XH: Nỗ lực trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ LĐ-TB&XH: Nỗ lực trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính

Trong quý I/2021, với quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành các kế hoạch thực hiện về công tác cải cách hành chính của ngành trong năm 2021 như: Kế hoạch cải cách hành chính; Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính; Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính; Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính.

Tăng cường công tác thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2020

Hình minh họa  

Theo đó, đã đề ra 38 nhiệm vụ trong năm 2021 trên 08 lĩnh vực thể hiện đầy đủ các nội dung; về cải cách thủ tục hành chính; thông tin tuyên truyền; cải cách tổ chức, bộ máy; xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính... Đồng thời, phân công trách nhiệm cụ thể từng nhiệm vụ nhằm đảm bảo cho việc quản lý, điều hành công tác cải cách hành chính thống nhất, đồng bộ và phù hợp với chức năng chuyên môn của từng đơn vị, định kỳ trong các cuộc họp tuần, tháng, quý, lãnh đạo của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở báo cáo kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để lãnh đạo Sở cho ý kiến kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; mức độ hoàn thành các nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở được phân công trong kế hoạch cải cách hành chính gắn với việc đánh giá, nhận xét và khen thưởng cuối năm.

Tính đến nay, Sở đã hoàn thành 17/38 nhiệm vụ theo kế hoạch; đã giải quyết trước hạn 330 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn; còn 09 hồ sơ đang giải quyết (chưa tới hạn).

Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, địa phương về công tác cải cách hành chính của Sở theo đúng kế hoạch đề ra; thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về quy định hành chính trong hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định; triển khai thực hiện công tác kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 theo kế hoạch tại 04 phòng chuyên môn, 03 đơn vị trực thuộc Sở, 04 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố; nghiên cứu rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính; niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính và cập nhật những thủ tục hành chính mới ban hành trên Trang Thông tin điện tử của Sở.

Phương Khanh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội