Xuất bản thông tin

null SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH: Quyết liệt thực hiện cam kết với Ủy ban nhân dân Tỉnh

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH: Quyết liệt thực hiện cam kết với Ủy ban nhân dân Tỉnh

Sáng ngày 01/02/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị ký cam kết giữa các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở trong thực hiện nhiệm vụ của ngành và của Ủy ban nhân dân Tỉnh giao; trong đó, điểm nổi bật là ký cam kết thực hiện các nội dung trọng tâm về cải cách hành chính. Hội nghị do ông Nguyễn Ngọc Thương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì.

Nhằm thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2021, cũng như các nội dung cam kết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với Ủy ban nhân dân Tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ký cam kết thực hiện các nội dung sau: Giao Văn phòng Sở thực hiện hiệu quả cải cách hành chính, phấn đấu đạt từ 80% trở lên chỉ số cải cách hành chính; cung cấp thêm 16 thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 theo Quyết định số 1517/QĐ-UBND-HC của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh; thực hiện hiệu quả văn phòng điện tử, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công tác truyền thông của Ngành, nhất là truyền thông về cải cách hành chính.

Hình ảnh ký cam kết thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Đồng thời, yêu cầu các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở tham mưu có ít nhất 01 mô hình mới, cách làm hiệu quả được triển khai trong toàn ngành, đảm bảo hoàn thành đúng hạn 100% các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh giao trên phần mềm giao việc.

Với quyết tâm cao trong năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ đẩy mạnh và tăng tốc trong công tác thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch và cải cách hành chính./.

Anh Châu,  Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch