Xuất bản thông tin

null SỞ CÔNG THƯƠNG: Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công Thương

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ CÔNG THƯƠNG: Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công Thương

Ngày 06 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân Tỉnh đã ban hành Quyết định số 320/QĐ-UBND-HC về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

 

           

(Ảnh minh họa)

Theo đó, ban hành mới 01 thủ tục hành chính (TTHC) cấp tỉnh; sửa đổi, bổ sung 12 TTHC (09 TTHC cấp tỉnh và 03 TTHC cấp huyện), cụ thể: 01 TTHC ban hành mới là Cấp Giấy tiếp nhận thông báo kinh doanh xăng dầu bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ; 09 TTHC cấp tỉnh sửa đổi, bổ sung là: Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương; Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương; Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương; Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bản lẻ xăng dầu; Cấp sửa đổi, bổ sung giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu; Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu; Cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu; Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu; Cấp lại giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu; 03 TTHC cấp huyện sửa đổi, bổ sung là: Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh; Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh; Cấp lại giấy phép Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

Quyết định này sửa đổi, bổ sung 12 TTHC được công bố tại Quyết định số 967/QĐ-UBND-HC ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện trên đại bàn tỉnh Đồng Tháp.

            Xem Quyết định tại đây./.

                                                                    Kim Sương, Văn phòng Sở Công Thương