Xuất bản thông tin

null THÀNH PHỐ CAO LÃNH: Tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

THÀNH PHỐ CAO LÃNH: Tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

    Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố.

Về kiểm soát thủ tục hành chính, thành phố sẽ tổ chức tập huấn và hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; rà soát quy định, thủ tục hành chính như xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính; tổng hợp phương án và báo cáo rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính thực hiện Kế hoạch rà soát chung của thành phố.

Quang cảnh tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa thành phố Cao Lãnh

Đối với nội dung truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, thành phố sẽ lồng ghép vào Chuyên mục "Cải cách hành chính" trên Đài Truyền thanh thành phố. Định kỳ hàng tháng/hàng quý ghi hình và phát sóng các bài phóng sự, tiêu điểm về công tác cải cách thủ tục hành chính tại các cơ quan, địa phương; lồng ghép công tác truyền thông trong quá trình kiểm tra, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; truyền thông công tác tiếp nhận và phản hồi phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2008 của Chính phủ.

Trong năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố tập trung chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, địa phương chỉ đạo thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, chú trọng công tác bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm việc tại Bộ phận Một cửa khi giao tiếp với người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, người đứng đầu cơ quan, địa phương có trách nhiệm công khai, tổ chức tuyên truyền thủ tục hành chính và thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Lư Liễm

Trung tâm VH- TT và TT thành phố Cao Lãnh