Xuất bản thông tin

null TỈNH ĐỒNG THÁP: Hiểu dân để đồng hành, gần dân để sẻ chia, nghe dân để hành động

Chi tiết bài viết Tin tức

TỈNH ĐỒNG THÁP: Hiểu dân để đồng hành, gần dân để sẻ chia, nghe dân để hành động

Đây là phương châm hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện phục vụ Nhân dân của Tỉnh. Vừa qua, ngày 11/9/2021 Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đã ban hành Quyết định số 1390/QĐ-UBND-HC về Kế hoạch thực hiện các mô hình cải cách hành chính (CCHC) với mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ Nhân dân giai đoạn 2021 - 2026 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch).

Theo đó, Kế hoạch đã đưa ra các mô hình, cách làm mới trong công tác CCHC để các ngành, các cấp nghiên cứu triển khai thực hiện có hiệu quả nhằm mục đích là xây dựng chính quyền phục vụ, của dân, do dân và vì dân; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công theo hướng hiện đại, nhanh chóng, thuận tiện và hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả Chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS)…; tạo dựng và nâng cao hình ảnh chính quyền thân thiện trong nhận thức của người dân; xây dựng và duy trì môi trường lành mạnh, thuận lợi để phát triển doanh nghiệp, kinh tế - xã hội trên địa bàn Tỉnh.

(Quang cảnh nhân viên Bưu điện tiếp nhận và trả kết quả tại nhà)

Đồng thời, Chủ tịch UBND Tỉnh cũng yêu cầu các ngành, các cấp triển khai thực hiện các mô hình CCHC với mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ Nhân dân giai đoạn 2021 - 2026 phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, thực chất, không hình thức. Gắn kết quả của việc triển khai thực hiện các mô hình với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, địa phương trên địa bàn Tỉnh và xem đây là một trong các tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị nếu thực hiện không đạt theo yêu cầu của Kế hoạch.

Xem chi tiết Quyết định số 1390/QĐ-UBND-HC tại đây./.

Thành Công, Sở Nội vụ