Xuất bản thông tin

null HUYỆN CHÂU THÀNH: Nhân rộng mô hình sáng kiến trong cải cách hành chính ở cấp xã trên địa bàn huyện

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN CHÂU THÀNH: Nhân rộng mô hình sáng kiến trong cải cách hành chính ở cấp xã trên địa bàn huyện

Để tiết kiệm chi phí, thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính và từng bước cải thiện Chỉ số sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, đồng thời tiếp tục duy trì Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành trong thời gian tới. Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân huyện đã ban hành công văn chỉ đạo về việc nhân rộng mô hình sáng kiến ở cấp xã trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2021.

 Theo đó, nhân rộng 03 mô hình sáng kiến trong cải cách hành chính gồm: Mô hình "Cấp bản sao chứng thực giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, giấy chứng nhận khuyết tật và trả kết quả tại nhà cho người dân trên địa bàn thị trấn Cái Tàu Hạ" và mô hình "Tiếp nhận và Trả kết quả tại nhà thủ tục hành chính liên thông về đăng ký khai tử, kết hợp trao thư chia buồn - xoá đăng ký thường trú - mai táng phí (nếu có) cho người dân trên địa bàn thị trấn Cái Tàu Hạ" của Ủy ban nhân dân thị trấn Cái Tàu Hạ; mô hình "Đăng ký hộ tịch lưu động, trả kết quả tại nhà và tuyên truyền nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn xã An Phú Thuận"của Ủy ban nhân dân xã An Phú Thuận.

(Quang cảnh công chức xã An Phú Thuận thực hiện đăng ký hộ tịch lưu động cho người dân)

            Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện 03 mô hình sáng kiến trên và tuyên truyền rộng rãi để người dân biết và thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ huyện) vào ngày 25 của tháng cuối quý.

(Quang cảnh địa điểm đăng ký hộ tịch lưu động)

            Đồng thời, giao Thủ trưởng các cơ quan, địa phương triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, địa phương nắm thông tin, thực hiện khi có nhu cầu; giao Phòng Nội vụ huyện kiểm tra, theo dõi việc thực hiện và báo cáo kết quả định kỳ về Ủy ban nhân dân huyện nắm, chỉ đạo./.

Thành Lợi, Văn phòng HĐND và UBND huyện