Xuất bản thông tin

null SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: Tăng cường thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: Tăng cường thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích

Thực hiện Công văn số 30/UBND-KSTTHC  ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc tăng cường thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích. Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến phức tạp, có thể ảnh hưởng đến hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của tổ chức, công dân ở Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở tại Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công Tỉnh.

Theo đó, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở có thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích thực hiện các nội dung như sau: (1) Thực hiện nghiêm túc, triệt để các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh và khuyến cáo của ngành y tế; (2) Thông tin, tuyên truyền, vận động bằng các biện pháp phù hợp, đồng bộ để cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích, nhất là việc trả kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích, nhằm hạn chế số lượng người trực tiếp thực hiện TTHC tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở. Đồng thời, vận động tổ chức, cá nhân tại các địa phương đang có nguy cơ cao, dịch bệnh diễn biến phức tạp, có ca lây nhiễm trong cộng đồng chỉ thực hiện TTHC trong trường hợp thật sự cấp thiết; (3) Trong trường hợp người dân cần giải quyết nhu cầu cấp thiết nhưng vượt quá thẩm quyền, Thủ trưởng các đơn vị chủ động báo cáo xin ý lãnh đạo Sở phụ trách trực tiếp đơn vị./.

            Tuyết Loan, Sở NN&PTNT