Xuất bản thông tin

null SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ: Tổ chức đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của Sở năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ: Tổ chức đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của Sở năm 2022

Căn cứ Quyết định số 1603/QĐ-UBND-HC ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Tháp phê duyệt Đề án "Phương pháp điều tra xã hội học về sự phục vụ hành chính của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030" và Công văn số 199/SNV-CCCQ ngày 27 tháng 01 tháng 2022 của Sở Nội vụ, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1603/QĐ-UBND-HC ngày 21 tháng 10 năm 2021 của UBND Tỉnh.

Nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung ng dịch vụ hành chính công, thông qua đó nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân để có những giải pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ hành chính công, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch số 749/KH-SKHĐT ngày 25 tháng 3 năm 2022 về đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của Sở năm 2022.

Ảnh minh họa)

Theo đó, trong năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức khảo sát sự hài lòng của người dân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp, với 400 phiếu điều tra xã hội học bằng hình thức phát phiếu điều tra xã hội học trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công Tỉnh.

(Quang cảnh việc khảo sát được thực hiện trực tiếp tại Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công Tỉnh đối với lĩnh vực đầu tư)

Các yếu tố đo lường sự hài lòng của người dân tại Kế hoạch số 749/KH-SKHĐT cơ bản theo như quy định tại Quyết định số 1603/QĐ-UBND-HC, đồng thời, có sự điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế và yêu cầu quản lý của Sở, bao gồm 05 yếu tố như sau: Tiếp cận dịch vụ hành chính công; TTHC; công chức giải quyết công việc; kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công; tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị.

Về thời gian thực hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ bắt đầu tổ chức phát phiếu điều tra xã hội học sau khi Kế hoạch được ban hành. Và tổng hợp, phân tích dữ liệu, tính toán các chỉ số, xây dựng và công bố kết quả đo lường sự hài lòng chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày thu thập đủ 400 phiếu điều tra xã hội học.

Bên cạnh đó, để bảo đảm tính khách quan, trung thực của kết quả khảo sát, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh; Hội Cựu chiến binh Tỉnh quan tâm giám sát việc triển khai tổ chức thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của Sở.
Trước đó, trong năm 2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã tổ chức đo lường sự hài lòng của người dân đối với kết quả giải quyết TTHC lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp, căn cứ kết quả khảo sát, Sở đã thực hiện các biện pháp, giải pháp khắc phục những hạn chế được chỉ ra để từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp./.
            Thanh Thoảng, Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư