Xuất bản thông tin

null HUYỆN LẤP VÒ: Những kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN LẤP VÒ: Những kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính năm 2020

Năm 2020, huyện Lấp Vò đã tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính (CCHC), đã triển khai thực hiện:

Niêm yết thủ tục hành chính (TTHC) đối với các lĩnh vực, với tổng số 256 TTHC cấp huyện, 126 TTHC cấp xã. Thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện TTHC tại các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) huyện và UBND các xã, thị trấn; đẩy mạnh việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC thông qua thực hiện các mô hình “Chứng thực 4.0” tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã, qua 05 tháng triển khai đã tiếp nhận: 317 hồ sơ. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Mô hình “Công dân không viết” đã mang lại nhiều kết quả tích cực, kết quả từ giữa tháng 8 năm 2019 đến nay, trên địa bàn huyện thực hiện 29.822 hồ sơ trên phần mềm “www.hotrothutuc.vn” tiết kiệm thời gian được 14.000 giờ, mô hình đã góp phần làm thay đổi tư duy từ “chính quyền quản lý” sang “chính quyền phục vụ”, đổi mới mạnh mẽ trong cách thực hiện thủ tục hành chính giữa cơ quan nhà nước với công dân. Từ đó, hạn chế được tình trạng sai sót, nhũng nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của người dân trên địa bàn huyện.

(Quang cảnh tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa huyện Lấp Vò)

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thời gian qua đã tiếp nhận 46.274 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 46.274 hồ sơ, đạt 100% so với tổng số hồ sơ đã nhận (tất cả đều trả trước hẹnđúng hẹn). Riêng tại Bộ phận Một cửa huyện đã tiếp nhận 23.073 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 22.753, đạt 98,6% so với tổng hồ sơ đã nhận. Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, toàn huyện phát sinh 1.712 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (cấp huyện: 63 hồ sơ, cấp xã: 1.649 hồ sơ). Thực hiện dịch vụ Bưu chính công ích lĩnh vực đất đai, đã tiếp nhận là 1.219 hồ sơ (trong đó trước hạn và đúng hạn đã giải quyết 1.211 hồ sơ, có 08 hồ sơ trễ hẹn do công chức chuyên môn kết thúc trên phần mềm trễ, nhưng hồ sơ giấy đã trả cho dân đúng quy định); kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích lĩnh vực cấp giấy chứng minh nhân dân 7.573 hồ sơ.

Về cải cách tổ chức bộ máy đã ban hành Đề án sắp xếp mạng lưới trường lớp theo Quyết định số 20/QĐ-UBND.HC ngày 15 tháng 01 năm 2020; thực hiện sáp nhập Trường Tiểu học Tân Khánh Trung 2 vào Trường Trung học cơ sở Tân Khánh Trung thành Trường Tiểu học - THCS Tân Khánh Trung; sáp nhập Trường Tiểu học Định Yên 2 vào Trường Tiểu học Định Yên 3 thành Trường Tiểu học Định Yên 2; sáp nhập Trường Tiểu học Long Hưng A1, A2 thành Trường Tiểu học Long Hưng A. Kết quả đến nay, trên địa bàn huyện có 57 trường, giảm 03 trường so với đầu năm. Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của 12/12 cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện theo quy định và gắn với việc xây dựng cơ cấu vị trí việc làm của công chức, viên chức cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; Quyết định số 314/QĐ-UBND.HC ngày 08 tháng 6 năm 2020 về việc giao số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội có tính chất đặc thù và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP.

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đến nay các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Huyện đã hoàn thành việc xây dựng Đề án vị trí việc làm, trình Sở Nội vụ phê duyệt. Nhằm để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2020 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020, kết quả cử 247 cá nhân tham dự các lớp bồi dưỡng như: Quản lý cấp phòng khóa 2; ngạch chuyên viên khóa 2; nghiệp vụ công chức Tư pháp - Hộ tịch; tiêu chuẩn ngạch cho cán bộ, công chức cấp huyện và 05 lớp theo Quyết định 1956/QĐ-TTg cho cán bộ, công chức cấp xã năm 2020; 03 lớp tập  huấn bồi dưỡng kiến thức công tác cải cách hành chính và công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020.

Nhìn chung, Thủ trưởng các ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn đã triển khai, quán triệt kịp thời đến cán bộ, công chức, viên chức thực hiện những nội dung, nhiệm vụ được nêu trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của huyện; duy trì thực hiện các chương trình phát thanh trực tiếp như: Chương trình “Đối thoại cùng chính quyền”, “Đồng hành cùng tam nông”, “Tư vấn pháp luật”,... góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về CCHC; thực hiện tốt công tác giải quyết TTHC, đảm bảo đúng quy định không gây phiền hà, tạo được lòng tin trong nhân dân với mô hình “Công dân không viết”, mô hình “chứng thực 4.0”, mô hình “Đội văn minh công sở” được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Để phát huy kết quả đạt được trong năm 2020, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban ngành huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cần tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước, nhất là việc áp dụng thực hiện các phần mềm: Phần mềm quản lý văn bản, phần mềm một cửa; tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tiếp tục triển khai thực hiện tốt mô hình “Công dân không viết”, mô hình “Chứng thực 4.0” tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã và thực hiện hiệu quả mô hình “Đội văn minh công sở” trên địa bàn huyện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC với nhiều hình thức, kênh thông tin phong phú, đa dạng, công khai thủ tục hành chính,… góp phần nâng cao Chỉ số đánh giá cải cách hành chính năm 2020 và những năm tiếp theo./.

Bích Liễu, Phòng Nội vụ huyện Lấp Vò